Všeobecné obchodné podmienky

  1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi Kupujúcim a spoločnosťou COFFIX s.r.o., so sídlom Kvetná 7A, 903 01 Senec, IČO 48261068 (ďalej len "Predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.serviskavovary.sk (ďalej len "Systém") a sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len "Kúpna zmluva").

 

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov Kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.serviskavovary.sk medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

 

1.3 Práva a povinnosti účastníkov Kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou Kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

 

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu serviskavovary.sk a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

 

2. Objednávka

 

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.


2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru Predávajúcim Kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou COFFIX s.r.o..


2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

 

3. Storno objednávky

 

3.1 Storno objednávky zo strany Kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením Predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že Predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.


3.2 Storno objednávky zo strany Predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku, objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
* v prípade, že Kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní.

 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

 

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je Kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí Predávajúci Kupujúcemu a Kupujúci Predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 

* kontaktovať nás so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojím číslom účtu, t.j. info mailom, o tom, že sa chystáte vrátiť tovar, aby sme dopredu vedeli, že máme očakávať balíček. Oceníme informáciu o dôvode vrátenia v podobe krátkej správy.
* ak Kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
o tovar v pôvodnom obale (oceníme vrátenie v pôvodnej krabici)
o tovar nesmie byť použitý (vyskúšaný v rámci potreby, na ktorý je určený)
o nepoškodený (v opačnom prípade budeme požadovať uhradenie čiastky potrebnej na vrátenie tovaru do pôvodného stavu)
o tovar musí byť kompletný 
o zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra, na ktorú treba doplniť číslo účtu, kam Vám budú vrátené peniaze (v prípade ponechania si časti objednávky, stačí zaslať fotokópiu faktúry, originál FA si ponechajte pre prípadnú reklamáciu v budúcnosti)

o náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu znáša výlučne Kupujúci

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 dní od doručenia žiadosti o odstúpení od kúpnej zmluvy.
Tovar odporúčame poistiť, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

 

5. Cenové podmienky

 

5.1 Cena tovaru predstavuje konečnú cenu (bez nákladov na dopravu) vrátane DPH (vo výške 20 %).


5.2 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na stránke www.serviskavovary.sk s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na stránke www.serviskavovary.sk. Pre Kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru Predávajúcim v čase od odoslania objednávky Kupujúcim po doručenie objednaného tovaru alebo v priebehu reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru. Kupujúci si je vedomý, že v prípade zníženia ceny tovaru v čase od odoslania objednávky až po ukončenie prípadného reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru, nemá nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar vo výške rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Predávajúcemu. Predávajúci vyhlasuje, že v prípade jeho jednostranného zvýšenia ceny tovaru až po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu nemá nárok na úhradu peňažného rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Kupujúcim Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.

 

5.3 V prípade, ak sa na stránke www.serviskavovary.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo "1 EUR", Predávajúci nemá povinnosť dodať tovar za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za riadnu cenu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.


5.4 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR

 

6. Poštovné a balné

 

6.1 Spoločnosť COFFIX s.r.o. si balné neúčtuje.


6.2 Cena poštovného je 6 € (kuriér) pri platbe bankovým prevodom vopred a 7 € (kuriér+dobierka) pri platbe na dobierku. Ceny sú uvedené vrátane DPH vo výške 20 %.

 

6.3 Pri osobnom odbere alebo objednávke nad 200 € sa poštovné neúčtuje.


6.4 Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

 

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

 

7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti COFFIX s.r.o. uvedené v mailovej notifikácií alebo záložke Kontakt. Pri platbe bankovým prevodom vopred Vám informácie potrebné k prevodu zašleme v nasledujúcom e-maile. Po obdržaní tohto mailového potvrdenia objednávky preveďte celkovú sumu (hodnotu objednaného tovaru + prepravné) na náš bankový účet. Akonáhle bude platba na náš účet pripísaná (zašleme Vám takisto mail), Vaša objednávka získa aktívny štatút. Termín dodania sa počíta od chvíle, kedy je platba pripísaná na náš bankový účet. V prípade, že platbu neobdržíme do 3 pracovných dní od odoslania informácií k potrebnej úhrade, objednávka sa automaticky ruší.

 

7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru u kuriéra.

 

7.3 Hotovostne v sídle spoločnosti na základe faktúry a vystaveného príjmového peňažného dokladu (iba v prípade predchádzajúcej dohody).

 

7.4 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má Predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

 

8. Dodacie podmienky

 

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, obvykle 2-3 dní odo dňa potvrdenia elektornickej objednávky (v prípade platby vopred - až po pripísaní celkovej sumy na náš účet). Tovar SKLADOM posielame do 2 pracovných dní od potvrdenia el.objednávky (v prípade platby vopred - až po pripísaní celkovej sumy na náš účet). Tovar SKLADOM U DODÁVATEĽA zasielame do 2 pracovných dní (v prípade platby vopred - až po pripísaní celkovej sumy na náš účet).

 

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

 

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti 123 Kuriér na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Kupujúci je vopred informovaný o termíne dodania objednávky prostredníctvom elektronickej pošty. Ak je stanovený termín nevyhovujúci, môže sa s Predávajúcim, resp. kuriérskou službou dohodnúť na náhradnom termíne dodania objednávky. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci. 

 

8.4 Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

 

8.5 Tovar je k dispozícii k osobnému odberu v sídle spoločnosti COFFIX s.r.o. iba po vzájomnej dohode. Ak si Kupujúci nevyzdvihne tovar do 3 dní od oznámenia o doručení tovaru k Predávajúcemu, táto objednávka sa automaticky ruší (pokiaľ sa nedohodne Kupujúci s Predávajúcim inak).

 

8.6 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

8.7 Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky, do ostatných štátov IBA po predošlej dohode a platbe vopred na náš bankový účet. 

 

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

 

9.1 Tento Reklamačný poriadok upravuje práva Kupujúceho tak, aby neboli dotknuté jeho práva garantované kogentnými ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Zb.), Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) ako aj Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zákon č. 102/2014 Z.z.) a iné. Po uplynutí záručnej doby upravenej kogentnými ustanoveniami právnych predpisov, majú podmienky stanovené v tomto Reklamačnom poriadku prednosť pred ustanoveniami právnych predpisov.

 

9.2 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti COFFIX s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

 

9.3 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti COFFIX s.r.o. je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

9.4 Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu

 

9.5 Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru Kupujúcim. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď bol Kupujúci po skončení opravy vec prevziať, sa nepočíta do záručnej doby. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru (§ 627 Obč. zákonníka).

 

9.6 Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené:

*  prirodzeným opotrebením veci

* nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru Kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

 

9.7 Vopred nás informovať mailom, o tom, že sa chystáte vrátiť tovar, aby sme dopredu vedeli, že máme očakávať balíček. Reklamovaný tovar Kupujúci zašle na adresu uvedenú v záložke KONTAKT a to ako poistený balík spolu s dokladom o kúpe (stačí aj fotokópia), stručným popisom reklamovanej vady a číslom účtu, na ktorý si želá zaslať peniaze. Bez týchto dokladov nebude vec prijatá na reklamáciu. Zásielky na dobierku NEPREBERÁME. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.

 

9.8 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30-tich dní od prevzatia tovaru (po uplynutí tejto lehoty ma Kupujúci rovnaké práva, ako by išlo o vadu , ktorú nemožno odstrániť). Predávajúci ukončí reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
* odovzdaním opraveného tovaru,
* výmenou tovaru,
* vrátením kúpnej ceny tovaru,
* vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
* odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

9.9 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona) a doručiť ho Kupujúcemu. Týmto písomným dokladom je reklamačný protokol s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie, elektronická pošta alebo SMS správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie.

 

9.10 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa prevzatia reklamácie odstrániť.

 

9.11 Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že tovar má vadu, ktorá je neodstrániteľná a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

 

9.12 Tie isté práva ako sú uvedené v bode 9.11 prislúchajú Kupujúcemu ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale Kupujúci nemôže pre opätovný výskyt tej istej vady ani po tretej oprave tovar riadne užívať.

 

9.13 Tie isté práva ako sú uvedené v bode 9.11 prislúchajú Kupujúcemu v prípade, že má tovar súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

 

9.14 Ak Predávajúci nerozhodne o reklamácií v zákonom v stanovenej zákonnej lehote 30 dní, je povinný umožniť Kupujúcemu odstúpiť od zmluvy alebo mu umožniť výmenu tovaru za nový tovar v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho.

 

9.15 Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.

 

9.16 Ak má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

 

10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.serviskavovary.sk

 

10.1 Spoločnosť COFFIX s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.serviskavovary.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.


10.2 Spoločnosť COFFIX s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovar a popisy na svojej stránke a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.


10.3. Spoločnosť COFFIX s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

 

11. Ochrana osobných údajov

 

Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré Vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o Vašich nákupoch (okrem: osoby podieľajúce sa na preprave tovaru - kuriérska spoločnosť 123 Kurér, osoby zaisťujúce technické služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, osoby zaisťujúce marketingové služby a osoby zaisťujúce účtovné služby).

 

11.1 Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť COFFIX s.r.o., IČO 48261068 so sídlom Kvetná 7A, 903 01 Senec (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: COFFIX s.r.o., Kvetná 7A, 903 01 Senec, info@serviskavovary.sk, +421 903808833.

 

11.2 Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 

11.3 Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy

 

11.4 Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je: 

* plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

* oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,

* Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 

11.5 Účelom spracovania osobných údajov je:

* vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt). Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

* zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

 

11.6 Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

* po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu)

* po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, maximálne 20 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

11.7 Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

* podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,

* zaisťujúce technické služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

* zaisťujúce marketingové služby,

* zaisťujúce účtovné služby.

 

11.8 Za podmienok stanovených v Zákone máte: 

* právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

* právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

* právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

* právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

* právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

* právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v bode 11.1 týchto podmienok,

* právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

11.9 Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä dátových zabezpečenie úložísk heslom, fyzické zabezpečenie zariadení určených na uskladnenie dát a šifrovanie prenosu dát zadaných prostredníctvom webovej stránky pomocou SSL certifikátu. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

11.10 Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

 

11.11 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

Tieto podmienky ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

 

Tieto informácie boli naposledy aktualizované 29.januára 2022

Spinner

 

NÁHRADNÉ DIELY KÁVOVAROV...
diely na kávovary

 

created by: Marek Sarvas
 
Cookies Cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Súhlas môžete odmietnuť tu.

Tu máte možnosť prispôsobiť si nastavenia súborov cookies v súlade s vlastnými preferenciami.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.